24小时免费服务热线400-008-1522

建筑业

AvidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításárólértekezettHsziCsin-ping(XiJinping)kínaiállamelnk,pártftitkáraKínaiNépiPolitikaiésTanácskozóTestület(KNPTT)folyóülésszakán,amezgazdasági,népjóléti,valaminttársadalombiztosításiszektorbandolgozókkzscsoportüléséésmeghallgattaatagokvéleményétéínaielnkkiemelte,hogyavidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításasoránelsdlegesfeladatkéntkellkezelniamezgazdaságitermelést,azélelmiszerutánpótlásésazátfogómezgazdaságitermelkapacitásbiztosításáábbraiskeményenkelldolgoznunkazon,hogyelsegítsükatársadalombiztosításivállalkozásokmagasszínvonalúfejlesztésétésazemberekjólétét”–tettehozzá.Akzscsoportülésenhéttag,kztükYangFengji(JangFeng-csi)szólaltfelkitérveavidékiiparágakerteljesfejlesztésénekszükségességéreésatársadalombiztosításirendszerhiányosságainakfelszámolásáámutatott,hogyavilágaturbulenciákésaváltozásokújidszakábalépett,mikzbenahazaireform-,fejlesztésésstabilitásfenntartásánakfeladataiigenfáradsáüggetlenül–hangoztattaHszi–Kínaszámosstratégiaielnnyelrendelkezik,beleértveaKínaiKommunistaPárt(KKP)ersvezetését,akínaisajátosságúszocializmusintézményierejét,valamintazországtartósésgyorsfejldésébenfelhalmozottsziláínanagygazdaságierejénekéshatalmashazaipiacánakksznhetenahosszútávonmeghatározószilárdgazdaságialapoknemváltoztak–jegyeztemegazelnk,hozzátéve,hogyagazdaságersrugalmassággaléséért,hogyakínaitársadalomhosszantartóstabilitásának,valamintakínainépnbizalmánakéseltkéltségénekfontosszerepevananehézségekleküzdéséínafejldésénekkedvezfeltételeikzttaKKPersvezetéseaztjelenti,hogyapártelemziazáltalánoshelyzetetéskoordináljaafeleket,hogybiztosítsaazalapvetpolitikaiiránymutatástakülnfélenagykockázatokraéskihívásokravalónyugodtreagáláínaijellegzetességekkelrendelkezszocialistarendszernyilvánvalóelnyeit,apolitikairendszerésakormányzásirendszerhatékonyságátdemonstráltapéldáulagyakorlatbanazújkoronavírusjárványraadottkínaiválaszésaszegénységelleniküínaikormányzásésanyugatikáoszkzttikülnbségmégnyilvánvalóbbáváósésgyorsfejldésésfelhalmozás,valamintahosszútávústabiltársadalmikrnyezetugyancsakastratééznianehézségekkel,megkellersíteniaznbizalmunkat,továbbkellvinnünkatrténelmikezdeményezésszellemét,mernünkkellküzdeni,elrekelllépnünk,keményenkelldolgoznunk,ésgyakorlatilépéseketkelltennüágoskongresszusánakkszntésére–húztaaláágazáágoskongresszusaótakiemeltenkezeliamezgazdaság,avidékiterületekésagazdálkodókhelyzetét,ésnagyjelentségettulajdonítazélelmezésbiztonságfenntartásáélelmezésbiztonságazországszámáralétkérdéétkezésazegyiklegfontosabbdolog,azemberekazételreúgytekintenek,mintazéénymunkánakksznhetenKínaavilágtermfldjénekkzel9%-ávalésédesvízkészletének6%-ávalaviláglakosságánakkzelegytdétláúltban400millióemberszámáranemjutottelegendélelmiszer,mostanratbbmint1,4milliárdemberlakikjóénynehezenvoltelérhet,folytatnunkkellakonszolidációtésaterjeszkedé,hogyazélelmiszerellátásaziparitársadalmakbanmárnemprobléma,vagyhogyekérdésbenlehetkizárólagaglobálispiacratámaszkodni”–hangsú,azévesgabonatermelést650milliótonnafelettkelltartani,sakínaiakrizsestáljátflegkínaigabonávalkellmegtlteni”.Azelnkarrólisbeszélt,hogyazélelmiszerpazarlásmegfékezésehosszútávúfeladat,amelyhezlankadatlanerfeszítésekrevanszükséínainemzetszámáraafenntarthatófejldésalapjáúlyozta,hogy1milliárdmu(mintegy66,67millióhektár)jóminségtermfldmegmvelésérevanszükségésbiztosítanikell,hogyatermfldekterülete120millióhektáélelmezésbiztonságmegrzésénekvégsmegoldásaatudományosésatechnológiaifejlesztésekbenrejlik”–tettehozzá.HsziCsin-pingarraiskitért,hogyKínánakmegkellersítenievetmagiparát,hogynellátólegyensazágazattudományos-technológiaifejlesztésébenisfüggetlenségrekelltrekedni,hogyellenrizhetklegyenekazországgenetikaierforrá,hogyagabonánkívülbiztosítanikellahús-,zldség-,gyümlcs-ésvízitermékek,valamintegyébélelmiszerekhatékonyellátásáábbáerfeszítéseketkelltenniabiotechnológiaésabio-iparfejlesztésére,amezgazdaságkínálatioldaliszerkezetireformjánakaktívelmozdításáraésakülnféleélelmiszerekmegújításáraésfejlesztéséátfogókoncepciókialakítását,amelyazemberekjobbélethezszükségesszükségleteinekkielégítésétl,azélelmezésiszerkezetváltozásánakfigyelembevételénkeresztül,ahatékonyhús-,zldség-,gyümlcs-,vízi-ésmásélelmiszerforrásoksokoldalúfejlesztésénésaváltozatosélelmiszerfajtákkialakításánkeresztül,akülnféleélelmiszerekkínálatiéskeresletiegyensúlyánakmegteremtéséig,valamintazegyrediverzifikáltabbáválóélelmiszerfogyasztásigényeinekjobbkielégítéséigtbbaspektusbólkzelítimegakérdéülésenmástémákatérintvemegállapította,Kínakiépítetteaviláglegnagyobbtársadalombiztosításirendszerét,stovábbraiskeményenkelldolgozniatársadalombiztosításmagasszínvonalúfejlesztésénekelsegítéséégesítésénekersítése,atbbszintéstbbpillérretámaszkodónyugdíjbiztosításirendszerkialakítása,valamintmindtbbemberbevonásaatársadalombiztosításirendszerbe,ükségesarugalmasmunkaidbenfoglalkoztatottaktársadalombiztosításánakmegoldásais,továbbkellbvíteniatársadalombiztosításirendszert,amunkanélküli-,munkahelyibaleset-ésanyaságibiztosításfedezetétintézmééltányosabb,szélesebbkrtlefedrendszerrelkellmegalapozniazemberekjólétéársadalombiztosításialapfelügyeletirendszerénekfejlesztéséreisszükségvan;ankkel,gyerekekkel,idsekkelésfogyatékkalélkkelszembenivisszaélésekellenpedighatározottanfelkelllépni.”HsziCsin-pinghangsúlyozta,hogyazemberekmegélhetésenagyjelentséggelbír,arászorulókrakülnsfigyelmetkellfordítani,szeretetteléstrdésselkellhozzájukviszonyulni.(责编:郭爽)

2022-2026年中国智能建筑行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

,deralsMitglieddesStndigenAusschussesdesLandeskomiteesderPolitischenKonsultativkonferenzdesChinesischenVolkes(PKKCV),stellvertretenderVorsitzenderderChinesischenGesellschaftfürBuddhismusundVorsitzenderderTibet-NiederlassungderChinesischenGesellschaftfürBuddhismusttigist,dasKlosterMuru,ührungundinformiertesichüberdenBetriebderStttenfürdenDruckderSutrenKanjur“undTanjur“,übet,ügtü,rt,umWartungs-undSchutzprojektedurchzufügt,dassdierestauriertenKulturgegenstndeihrursprünglichesAussehenbeibehaltensollten,sLeben“(Redakteur:DanielYang)对于新动能培育,2018年,我国将重点实施数字经济试点、人工智能创新发展工程,布局建设综合性国家新兴产业创新中心,设立国家战略性新兴产业发展基金,全面实施生物产业倍增等战略性新兴产业重大工程。

中文版全价RMB 11800立即订购加入购物车

2022-2026年中国建筑业投资分析及前景预测报告

AvidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításárólértekezettHsziCsin-ping(XiJinping)kínaiállamelnk,pártftitkáraKínaiNépiPolitikaiésTanácskozóTestület(KNPTT)folyóülésszakán,amezgazdasági,népjóléti,valaminttársadalombiztosításiszektorbandolgozókkzscsoportüléséésmeghallgattaatagokvéleményétéínaielnkkiemelte,hogyavidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításasoránelsdlegesfeladatkéntkellkezelniamezgazdaságitermelést,azélelmiszerutánpótlásésazátfogómezgazdaságitermelkapacitásbiztosításáábbraiskeményenkelldolgoznunkazon,hogyelsegítsükatársadalombiztosításivállalkozásokmagasszínvonalúfejlesztésétésazemberekjólétét”–tettehozzá.Akzscsoportülésenhéttag,kztükYangFengji(JangFeng-csi)szólaltfelkitérveavidékiiparágakerteljesfejlesztésénekszükségességéreésatársadalombiztosításirendszerhiányosságainakfelszámolásáámutatott,hogyavilágaturbulenciákésaváltozásokújidszakábalépett,mikzbenahazaireform-,fejlesztésésstabilitásfenntartásánakfeladataiigenfáradsáüggetlenül–hangoztattaHszi–Kínaszámosstratégiaielnnyelrendelkezik,beleértveaKínaiKommunistaPárt(KKP)ersvezetését,akínaisajátosságúszocializmusintézményierejét,valamintazországtartósésgyorsfejldésébenfelhalmozottsziláínanagygazdaságierejénekéshatalmashazaipiacánakksznhetenahosszútávonmeghatározószilárdgazdaságialapoknemváltoztak–jegyeztemegazelnk,hozzátéve,hogyagazdaságersrugalmassággaléséért,hogyakínaitársadalomhosszantartóstabilitásának,valamintakínainépnbizalmánakéseltkéltségénekfontosszerepevananehézségekleküzdéséínafejldésénekkedvezfeltételeikzttaKKPersvezetéseaztjelenti,hogyapártelemziazáltalánoshelyzetetéskoordináljaafeleket,hogybiztosítsaazalapvetpolitikaiiránymutatástakülnfélenagykockázatokraéskihívásokravalónyugodtreagáláínaijellegzetességekkelrendelkezszocialistarendszernyilvánvalóelnyeit,apolitikairendszerésakormányzásirendszerhatékonyságátdemonstráltapéldáulagyakorlatbanazújkoronavírusjárványraadottkínaiválaszésaszegénységelleniküínaikormányzásésanyugatikáoszkzttikülnbségmégnyilvánvalóbbáváósésgyorsfejldésésfelhalmozás,valamintahosszútávústabiltársadalmikrnyezetugyancsakastratééznianehézségekkel,megkellersíteniaznbizalmunkat,továbbkellvinnünkatrténelmikezdeményezésszellemét,mernünkkellküzdeni,elrekelllépnünk,keményenkelldolgoznunk,ésgyakorlatilépéseketkelltennüágoskongresszusánakkszntésére–húztaaláágazáágoskongresszusaótakiemeltenkezeliamezgazdaság,avidékiterületekésagazdálkodókhelyzetét,ésnagyjelentségettulajdonítazélelmezésbiztonságfenntartásáélelmezésbiztonságazországszámáralétkérdéétkezésazegyiklegfontosabbdolog,azemberekazételreúgytekintenek,mintazéénymunkánakksznhetenKínaavilágtermfldjénekkzel9%-ávalésédesvízkészletének6%-ávalaviláglakosságánakkzelegytdétláúltban400millióemberszámáranemjutottelegendélelmiszer,mostanratbbmint1,4milliárdemberlakikjóénynehezenvoltelérhet,folytatnunkkellakonszolidációtésaterjeszkedé,hogyazélelmiszerellátásaziparitársadalmakbanmárnemprobléma,vagyhogyekérdésbenlehetkizárólagaglobálispiacratámaszkodni”–hangsú,azévesgabonatermelést650milliótonnafelettkelltartani,sakínaiakrizsestáljátflegkínaigabonávalkellmegtlteni”.Azelnkarrólisbeszélt,hogyazélelmiszerpazarlásmegfékezésehosszútávúfeladat,amelyhezlankadatlanerfeszítésekrevanszükséínainemzetszámáraafenntarthatófejldésalapjáúlyozta,hogy1milliárdmu(mintegy66,67millióhektár)jóminségtermfldmegmvelésérevanszükségésbiztosítanikell,hogyatermfldekterülete120millióhektáélelmezésbiztonságmegrzésénekvégsmegoldásaatudományosésatechnológiaifejlesztésekbenrejlik”–tettehozzá.HsziCsin-pingarraiskitért,hogyKínánakmegkellersítenievetmagiparát,hogynellátólegyensazágazattudományos-technológiaifejlesztésébenisfüggetlenségrekelltrekedni,hogyellenrizhetklegyenekazországgenetikaierforrá,hogyagabonánkívülbiztosítanikellahús-,zldség-,gyümlcs-ésvízitermékek,valamintegyébélelmiszerekhatékonyellátásáábbáerfeszítéseketkelltenniabiotechnológiaésabio-iparfejlesztésére,amezgazdaságkínálatioldaliszerkezetireformjánakaktívelmozdításáraésakülnféleélelmiszerekmegújításáraésfejlesztéséátfogókoncepciókialakítását,amelyazemberekjobbélethezszükségesszükségleteinekkielégítésétl,azélelmezésiszerkezetváltozásánakfigyelembevételénkeresztül,ahatékonyhús-,zldség-,gyümlcs-,vízi-ésmásélelmiszerforrásoksokoldalúfejlesztésénésaváltozatosélelmiszerfajtákkialakításánkeresztül,akülnféleélelmiszerekkínálatiéskeresletiegyensúlyánakmegteremtéséig,valamintazegyrediverzifikáltabbáválóélelmiszerfogyasztásigényeinekjobbkielégítéséigtbbaspektusbólkzelítimegakérdéülésenmástémákatérintvemegállapította,Kínakiépítetteaviláglegnagyobbtársadalombiztosításirendszerét,stovábbraiskeményenkelldolgozniatársadalombiztosításmagasszínvonalúfejlesztésénekelsegítéséégesítésénekersítése,atbbszintéstbbpillérretámaszkodónyugdíjbiztosításirendszerkialakítása,valamintmindtbbemberbevonásaatársadalombiztosításirendszerbe,ükségesarugalmasmunkaidbenfoglalkoztatottaktársadalombiztosításánakmegoldásais,továbbkellbvíteniatársadalombiztosításirendszert,amunkanélküli-,munkahelyibaleset-ésanyaságibiztosításfedezetétintézmééltányosabb,szélesebbkrtlefedrendszerrelkellmegalapozniazemberekjólétéársadalombiztosításialapfelügyeletirendszerénekfejlesztéséreisszükségvan;ankkel,gyerekekkel,idsekkelésfogyatékkalélkkelszembenivisszaélésekellenpedighatározottanfelkelllépni.”HsziCsin-pinghangsúlyozta,hogyazemberekmegélhetésenagyjelentséggelbír,arászorulókrakülnsfigyelmetkellfordítani,szeretetteléstrdésselkellhozzájukviszonyulni.WangWenbinkínaikülügyiszóvivfebruár21-énaszokásossajtótájékoztatónelmondta,hogyazEgyesültállamokfegyvereladásaTajvannaksúlyosansértiazegyKína”elvet,továbbáaKínaésazUSAkzttiháromkzskzleményt,valamintsértiKínaszuverenitásátésaTajvani-szorosbékéjéínahatározottanellenziésbíráljaazilyenlépéínaszuverenitásaésbiztonságiérdekénekvédelmemiattakínaikormányúgydnttt,hogyellenintézkedéseketteszaRaytheonTechnologiesésaLockheedMartinSpaceSystemamerikaivállalkozáítettcégekhosszútávonvettekrésztaTajvannaktrténfegyvereladásán,akínaiKülfldiszankciókellenitrvényvonatkozótételeialapján.

中文版全价RMB 12800立即订购加入购物车

咋赚网2022-2026年江苏省建筑业投资分析及前景预测报告

HsziCsin-pingkínaiállamelnkjúnius28-ánaHubeitartománybeliWuhanvárosbanszemleutattévekifejtette,hogyatudományéstechnológiaországunkfellendülésénekalapjaésanemzetbiztonsáésátfogóanmegkellvalósítaniazújfejldésiútitervet,végrekellhajtaniazinnovatívfejldésistratégiát,éslépésrllépésreelkellmozdítanitbbújtechnológiátésiparágat,tettehozzáúnius28-ándélutánHsziCsin-pingahelyitisztviselkkíséretébenellátogatottkülnbzwuhanivállalatokhozéslakóávkzlésiiparágfejldésérlszólótájékoztatástésrámutatott,hogyazoptoelektronikustávkzlésiiparágszéleskrbenfelhasználtakülnbzcsúcstechnológiaiterületeken,ésfontosszerepetjátszikKínatudományoséstechnológiainbizalmamegvalósításáóparkoknálszemlélveHsziCsin-pingmegjegyezte,hogyalakóparkokfontosszerepetjátszanakajárványelleniküéletesítenikellajárványnormálismegelzésénekintézkedéseit,éshatározottanmegkellvédeniazemberekegészségét,tettehozzáazállamf.AvidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításárólértekezettHsziCsin-ping(XiJinping)kínaiállamelnk,pártftitkáraKínaiNépiPolitikaiésTanácskozóTestület(KNPTT)folyóülésszakán,amezgazdasági,népjóléti,valaminttársadalombiztosításiszektorbandolgozókkzscsoportüléséésmeghallgattaatagokvéleményétéínaielnkkiemelte,hogyavidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításasoránelsdlegesfeladatkéntkellkezelniamezgazdaságitermelést,azélelmiszerutánpótlásésazátfogómezgazdaságitermelkapacitásbiztosításáábbraiskeményenkelldolgoznunkazon,hogyelsegítsükatársadalombiztosításivállalkozásokmagasszínvonalúfejlesztésétésazemberekjólétét”–tettehozzá.Akzscsoportülésenhéttag,kztükYangFengji(JangFeng-csi)szólaltfelkitérveavidékiiparágakerteljesfejlesztésénekszükségességéreésatársadalombiztosításirendszerhiányosságainakfelszámolásáámutatott,hogyavilágaturbulenciákésaváltozásokújidszakábalépett,mikzbenahazaireform-,fejlesztésésstabilitásfenntartásánakfeladataiigenfáradsáüggetlenül–hangoztattaHszi–Kínaszámosstratégiaielnnyelrendelkezik,beleértveaKínaiKommunistaPárt(KKP)ersvezetését,akínaisajátosságúszocializmusintézményierejét,valamintazországtartósésgyorsfejldésébenfelhalmozottsziláínanagygazdaságierejénekéshatalmashazaipiacánakksznhetenahosszútávonmeghatározószilárdgazdaságialapoknemváltoztak–jegyeztemegazelnk,hozzátéve,hogyagazdaságersrugalmassággaléséért,hogyakínaitársadalomhosszantartóstabilitásának,valamintakínainépnbizalmánakéseltkéltségénekfontosszerepevananehézségekleküzdéséínafejldésénekkedvezfeltételeikzttaKKPersvezetéseaztjelenti,hogyapártelemziazáltalánoshelyzetetéskoordináljaafeleket,hogybiztosítsaazalapvetpolitikaiiránymutatástakülnfélenagykockázatokraéskihívásokravalónyugodtreagáláínaijellegzetességekkelrendelkezszocialistarendszernyilvánvalóelnyeit,apolitikairendszerésakormányzásirendszerhatékonyságátdemonstráltapéldáulagyakorlatbanazújkoronavírusjárványraadottkínaiválaszésaszegénységelleniküínaikormányzásésanyugatikáoszkzttikülnbségmégnyilvánvalóbbáváósésgyorsfejldésésfelhalmozás,valamintahosszútávústabiltársadalmikrnyezetugyancsakastratééznianehézségekkel,megkellersíteniaznbizalmunkat,továbbkellvinnünkatrténelmikezdeményezésszellemét,mernünkkellküzdeni,elrekelllépnünk,keményenkelldolgoznunk,ésgyakorlatilépéseketkelltennüágoskongresszusánakkszntésére–húztaaláágazáágoskongresszusaótakiemeltenkezeliamezgazdaság,avidékiterületekésagazdálkodókhelyzetét,ésnagyjelentségettulajdonítazélelmezésbiztonságfenntartásáélelmezésbiztonságazországszámáralétkérdéétkezésazegyiklegfontosabbdolog,azemberekazételreúgytekintenek,mintazéénymunkánakksznhetenKínaavilágtermfldjénekkzel9%-ávalésédesvízkészletének6%-ávalaviláglakosságánakkzelegytdétláúltban400millióemberszámáranemjutottelegendélelmiszer,mostanratbbmint1,4milliárdemberlakikjóénynehezenvoltelérhet,folytatnunkkellakonszolidációtésaterjeszkedé,hogyazélelmiszerellátásaziparitársadalmakbanmárnemprobléma,vagyhogyekérdésbenlehetkizárólagaglobálispiacratámaszkodni”–hangsú,azévesgabonatermelést650milliótonnafelettkelltartani,sakínaiakrizsestáljátflegkínaigabonávalkellmegtlteni”.Azelnkarrólisbeszélt,hogyazélelmiszerpazarlásmegfékezésehosszútávúfeladat,amelyhezlankadatlanerfeszítésekrevanszükséínainemzetszámáraafenntarthatófejldésalapjáúlyozta,hogy1milliárdmu(mintegy66,67millióhektár)jóminségtermfldmegmvelésérevanszükségésbiztosítanikell,hogyatermfldekterülete120millióhektáélelmezésbiztonságmegrzésénekvégsmegoldásaatudományosésatechnológiaifejlesztésekbenrejlik”–tettehozzá.HsziCsin-pingarraiskitért,hogyKínánakmegkellersítenievetmagiparát,hogynellátólegyensazágazattudományos-technológiaifejlesztésébenisfüggetlenségrekelltrekedni,hogyellenrizhetklegyenekazországgenetikaierforrá,hogyagabonánkívülbiztosítanikellahús-,zldség-,gyümlcs-ésvízitermékek,valamintegyébélelmiszerekhatékonyellátásáábbáerfeszítéseketkelltenniabiotechnológiaésabio-iparfejlesztésére,amezgazdaságkínálatioldaliszerkezetireformjánakaktívelmozdításáraésakülnféleélelmiszerekmegújításáraésfejlesztéséátfogókoncepciókialakítását,amelyazemberekjobbélethezszükségesszükségleteinekkielégítésétl,azélelmezésiszerkezetváltozásánakfigyelembevételénkeresztül,ahatékonyhús-,zldség-,gyümlcs-,vízi-ésmásélelmiszerforrásoksokoldalúfejlesztésénésaváltozatosélelmiszerfajtákkialakításánkeresztül,akülnféleélelmiszerekkínálatiéskeresletiegyensúlyánakmegteremtéséig,valamintazegyrediverzifikáltabbáválóélelmiszerfogyasztásigényeinekjobbkielégítéséigtbbaspektusbólkzelítimegakérdéülésenmástémákatérintvemegállapította,Kínakiépítetteaviláglegnagyobbtársadalombiztosításirendszerét,stovábbraiskeményenkelldolgozniatársadalombiztosításmagasszínvonalúfejlesztésénekelsegítéséégesítésénekersítése,atbbszintéstbbpillérretámaszkodónyugdíjbiztosításirendszerkialakítása,valamintmindtbbemberbevonásaatársadalombiztosításirendszerbe,ükségesarugalmasmunkaidbenfoglalkoztatottaktársadalombiztosításánakmegoldásais,továbbkellbvíteniatársadalombiztosításirendszert,amunkanélküli-,munkahelyibaleset-ésanyaságibiztosításfedezetétintézmééltányosabb,szélesebbkrtlefedrendszerrelkellmegalapozniazemberekjólétéársadalombiztosításialapfelügyeletirendszerénekfejlesztéséreisszükségvan;ankkel,gyerekekkel,idsekkelésfogyatékkalélkkelszembenivisszaélésekellenpedighatározottanfelkelllépni.”HsziCsin-pinghangsúlyozta,hogyazemberekmegélhetésenagyjelentséggelbír,arászorulókrakülnsfigyelmetkellfordítani,szeretetteléstrdésselkellhozzájukviszonyulni.

中文版全价RMB 9800立即订购加入购物车

2022-2026年中国园林景观行业深度调研及投资前景预测报告

图为僧人手中的经书。  参加本次展会的拉萨布达拉旅游文化集团带来了众多旗下文化创意产品。

中文版全价RMB 9800立即订购加入购物车

2022-2026年中国绿色建筑深度分析及发展规划咨询建议报告(上下卷)

  OnJune23,,accompaniedbythedrizzleandrhythmicshoutingofthevillagers,localsusheredinoneofthemostimportantfestivalsoftheyearinGamaiVillage,AnraoTown,GyachaCounty,LhokaCity,TibetAutonomousRegion,stumes,heldcolorful"Dada",sangblessingsthathavebeenpasseddownforthousandsofyears,,theirgratitudeforvariousbeneficiarypoliciesandexpectationsforahappylifeinfuture.  Afterwalkingaroundallfieldsandfinishingotherrituals,allvillagersgatheredtogetherintheyardofthevillagecommittee,andcarriedoutavarietyofculturalandsportsactivities,suchassinginganddancing,holdingstones,tug-of-war,,peoplesinginganddancinginjoyandcheers.  "IhavelivedinGamaiVillagefordecades,"SaidJamyangTsering,a76-year-oldinGamaiVillage.    Július26-ánkzssajtókzleménytadottkiKínaésIndonéziaakétországkzttiállamfitalálkozóról,ésazvezetésútésaGlobalMaritimeFulcrum(GMF)kzttiegyüttmkdésrlszólóegyetértésimegállapodástisírtakalá.AznapdélutánHsziCsin-pingkínaiállamelnkPekingben,aDiaoyutaiállamiVendégházbantalálkozottJokoWidodoindonéétállamfbarátihangulatbanátfogóésmélyvéleménycserétfolytatottanemzetkziésregionáliskérdésekrl,éstbbfontoskonszenzustéálkozónrámutatott,hogyazindonézelnkazelskülfldiállamf,akitfogadottKínaapekingitéliolimpiaután,amiaztmutatja,hogyakétfélfontosnaktartjaakétországkapcsolatainakfejlesztéséínaiállamelnkszerintmindKína,mindIndonéziahasonlófejlesztésiutatjárbe,hasonlókagondolataik,ésszorosankapcsolódnakegymáshozakzsérdekükésajvjükrévéínai–indonézsorskzsségépítéseakétnépáltalánoskívánsága,hangsúlyoztaakínaiáínaiállamfelmondta,hogymostsohanemlátottmódonváltozikavilág,enneksoránakétországnaksegítenikellegymást,megkellmutatniafejldországokvállalását,végrekellhajtaniazigazimultilateralizmust,fennkelltartanianyitottregionalizmust,éskeletiblcsességgelkellhozzájárulniaglobáliskormányzáselmozdításá,hogysoksikertkívánaKínaiKommunistaPáához,ésbiztosbenne,hogyHsziCsin-pingkínaiállamelnkvezetésealattmégnagyobberedményeketérhetelKíézelnkszerintIndonéziaésKínaátfogóstratégiaipartnerek,fontoscélokatállapítottakmegasorskzsségkzsépítésérl,klcsnsegyüttmkdésüknemcsakakétnépnekhozottboldogságot,hanemfontoshozzájárulástistettarégióésavilágbékéjéólisbeszélt,hogyIndonézianagyrabecsüliaszegénységfelszámolásterénelértkínaieredményeket,ésszeretnetanulniasikereskínaitapasztalatokbóéziakészszoroskoordinációtfolytatniKínávalaG20-akállamfitalálkozójánaksikeresmegrendezéseérdekében,ésaktíverfeszítéseketteszaKínaésazASEANkzttikapcsolatokfejlesztésére,kzlteazindonézelnk.

中文版全价RMB 11800立即订购加入购物车

2022-2026年中国装配式建筑行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

2017年12月18日至20日,中央经济工作会议在北京举行。Azalpesisíversenyaleggyorsabb,egybenalegveszélyesebbatéliolimpiaversenyeikzül,hiszenasportolóksérülésénekvalószínségeakár15%.Apekingitéliolimpiaalpesisíorvoscsapataazorvosokkzülalegügyesebbsíelésben,ésasíkrkbenisalegmagasabborvositudáébentbbmintegytucatpekingiegészségügyiintézményegészségügyiszemélyzetelétrehoztaazOrszágosAlpesiSíkzponttbbmint100tagbólállóegészségügyicsapatát,akikéventetbbmint20napig,napihét-nyolcóráttréíkiképzésenésmentésigyakorlatokonvettekrésztChongliban(Csungli),Zhangjiakou(Csangcsiakou)versenyterületen,beleértveaterhelésalatticsúszásgyakorlását,asérültekgyorsszállításátalejtkn,azújraélesztéstésazelssegélynyújtóintubálástapályáómentésnagybankülnbzikamáshelyzetekbentrténmentéínábanahósportversenyekegészségügyivédelmétjárrcsapatokvégezték,éskevésvoltahivatáéliolimpiáravalófelkészüléssoránKínakiválasztottegysíelnitudóorvoscsoportot,hogyegészségügyibiztosítástnyújtsanakapályá(HuajVej),aPekingiEgyetemiHarmadikKórházsürgsségiosztályánakhelyettesforvosaistagjalettazels,alpesisíorvosokbólállóályákonjegeshavathasználnak,apályalejtjepedignagyonmeredek,általáótbalesetér,asíorvosnak15kilogrammotmeghaladósúlyúmenthátizsákotkellmagávalvinnieés4percenbelülmegkellérkeznieasportolóégessíelésiismeretekbirtokábanebbenahelyzetbennemlehetvégrehajtaniegysikeresmentakcióínusz20és25fokkzttihmérsékletnemkülnsebbenhidegcsúszáskor,deamentéshezlekellfeküdnivagytérdelniahóra,lekellvenniavastagkesztyt,ésféálisfelszerelésésakórházbanelérhet,kiegészítvizsgálatifeltételekhiányábanhogyantudjaegysíorvosmegoldaniazesetlegesenfelmerültraumákatEzijesztkihívásasíorvosokszámá:Bárasíorvosokképzésekésnkezddtthazámban,remélem,kollégáimlankadatlanerfeszítéseinekésarengeteggyakorlásnakksznheten,valamintakülflditapasztalatokismeretébensikerülkidolgoznomanemzetiviszonyainknakmegfelelalpesisímentésieljárásokatKínááívánom,hogyakínaisíorvosokkülfldremehessenek,hogynagyszabásúrendezvényekenvehessenekrészt,beleértveazolimpiaijátékokalpesisígaranciájátis.”AzOrszágosAlpesiSíkzpontmostelszrtártaavilágelétitkait,ésvadonatújsítereplévén,nehézségekméábbanmegvizsgáltaapályát,értékeléseszerintaversenyhelyszínanehézségifokaalapjánaviláglegjobbháromhelyszínekzékerüértamentésimunkálatoknagykihíváályántbbmenthelyetalakítanakki,hogyasíorvosokfolyamatosanfigyelhessékapályáóhibázikéselesik,aztlegalábbegypályamenthelyszínenéámáraaz,hogymegfigyelhetikasportolósérülésénekfolyamatát,knnyebbségasérülésekelzetesmegítélésééshavaspályákgépekkelmegkzelíthetetlenek,azegészségügyimentknekalehetleghamarabbelkellérniükasérültsportolótsíésiidmindssze4perc,tehátasítudásalapvetésfeltétlenszükséges;bármennyireisersazorvosimentképesség,hanemérielasportolókat,élynyújtásutánasportolóksérüléseinekmegfelelenkimentikasportolókat,aznállóanmozogninemtudósérülteketmentcsónakkalvagyhelikopterrelszállítjáíprojektetgarantálóegészségügyidolgozókkzülakínaiorvosokjócserekapcsolatokatápolnakésmegfelelegyüttmkdéstfolytatnakküízéshagyományosannemtartozikazersségekkzéhazánkban,hiáéliolimpiaorvositámogatócsapatanemzetkzifelállásúnakmondható,hiszenkülfldiéskínaisíorvosokból,külfldiéskínaijárrkbl,kínaiorvosiállomásokbóléshelikopteresmentcsapatokból,sszesen120csapatbóláíorvosokbólésjárrkblállópályamenthelyszínjólehetséganemzetkzitapasztalatcseréreéstanuláályamentésnélazegyeditechnikainehézségekmiattakülfldisíorvosokésjárrkisnagyonbarátsáülfldisíorvosokérkeztekKínábakzvetlenülatéliolimpiamegnyitásaeltt,kételkedhettekaképességeinketilleten,mertkorábbannemvoltakhivatásossíorvosokKínáéliolimpiaelsnapjaitólkezdvemárláthatták,hogyszakmaifelkészültségünk,sítudásunknagyoners,jóakommunikációésazegyüttmkdésisakétfélkztt.”Ezenatéliolimpiánnemzetkzisíorvosokésjárrk,valaminthazaisíorvosokegyüttmkdésérevanszükségamentakciókteljesítéséükamentésieljárásfolyamatátJennyShuterrel,aFISorvosibizottságánakalelnkével,ésmentgyakorlatokattartottunkapályáértékterepmentmunkánkat,ahátizsákokelkészítésétésarendkívülihidegbenasürgsségigyógyszerektartósításáéliolimpiaZhangjiakouversenyterületéntalálhatóegészségügyilétesítményekésszolgáltatásokmindelsrangúak,értékesrkségethagyvaakínaihósportokfejldéséékksznetetmondaniaZhangjiakouversenyterületnek,valamintazorvosicsapatnakésmindenkinekazerfeszítéseiért,külnsenahósportokhozkapcsolódóegészségügyiinfrastruktúrábavalójelentsbefektetésért-mondtaahósportokvezetorvosszaké,hogyapekingitéliolimpiaalattvégzettkzsmunkautánlétrehoztasajátbarátikrétakínaiorvosokból.

中文版全价RMB 11800立即订购加入购物车

2022-2026年中国光伏建筑一体化(BIPV)产业深度调研及投资前景预测报告

,deralsMitglieddesStndigenAusschussesdesLandeskomiteesderPolitischenKonsultativkonferenzdesChinesischenVolkes(PKKCV),stellvertretenderVorsitzenderderChinesischenGesellschaftfürBuddhismusundVorsitzenderderTibet-NiederlassungderChinesischenGesellschaftfürBuddhismusttigist,dasKlosterMuru,ührungundinformiertesichüberdenBetriebderStttenfürdenDruckderSutrenKanjur“undTanjur“,übet,ügtü,rt,umWartungs-undSchutzprojektedurchzufügt,dassdierestauriertenKulturgegenstndeihrursprünglichesAussehenbeibehaltensollten,sLeben“(Redakteur:DanielYang)AvidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításárólértekezettHsziCsin-ping(XiJinping)kínaiállamelnk,pártftitkáraKínaiNépiPolitikaiésTanácskozóTestület(KNPTT)folyóülésszakán,amezgazdasági,népjóléti,valaminttársadalombiztosításiszektorbandolgozókkzscsoportüléséésmeghallgattaatagokvéleményétéínaielnkkiemelte,hogyavidékrevitalizációsstratégiájánakmegvalósításasoránelsdlegesfeladatkéntkellkezelniamezgazdaságitermelést,azélelmiszerutánpótlásésazátfogómezgazdaságitermelkapacitásbiztosításáábbraiskeményenkelldolgoznunkazon,hogyelsegítsükatársadalombiztosításivállalkozásokmagasszínvonalúfejlesztésétésazemberekjólétét”–tettehozzá.Akzscsoportülésenhéttag,kztükYangFengji(JangFeng-csi)szólaltfelkitérveavidékiiparágakerteljesfejlesztésénekszükségességéreésatársadalombiztosításirendszerhiányosságainakfelszámolásáámutatott,hogyavilágaturbulenciákésaváltozásokújidszakábalépett,mikzbenahazaireform-,fejlesztésésstabilitásfenntartásánakfeladataiigenfáradsáüggetlenül–hangoztattaHszi–Kínaszámosstratégiaielnnyelrendelkezik,beleértveaKínaiKommunistaPárt(KKP)ersvezetését,akínaisajátosságúszocializmusintézményierejét,valamintazországtartósésgyorsfejldésébenfelhalmozottsziláínanagygazdaságierejénekéshatalmashazaipiacánakksznhetenahosszútávonmeghatározószilárdgazdaságialapoknemváltoztak–jegyeztemegazelnk,hozzátéve,hogyagazdaságersrugalmassággaléséért,hogyakínaitársadalomhosszantartóstabilitásának,valamintakínainépnbizalmánakéseltkéltségénekfontosszerepevananehézségekleküzdéséínafejldésénekkedvezfeltételeikzttaKKPersvezetéseaztjelenti,hogyapártelemziazáltalánoshelyzetetéskoordináljaafeleket,hogybiztosítsaazalapvetpolitikaiiránymutatástakülnfélenagykockázatokraéskihívásokravalónyugodtreagáláínaijellegzetességekkelrendelkezszocialistarendszernyilvánvalóelnyeit,apolitikairendszerésakormányzásirendszerhatékonyságátdemonstráltapéldáulagyakorlatbanazújkoronavírusjárványraadottkínaiválaszésaszegénységelleniküínaikormányzásésanyugatikáoszkzttikülnbségmégnyilvánvalóbbáváósésgyorsfejldésésfelhalmozás,valamintahosszútávústabiltársadalmikrnyezetugyancsakastratééznianehézségekkel,megkellersíteniaznbizalmunkat,továbbkellvinnünkatrténelmikezdeményezésszellemét,mernünkkellküzdeni,elrekelllépnünk,keményenkelldolgoznunk,ésgyakorlatilépéseketkelltennüágoskongresszusánakkszntésére–húztaaláágazáágoskongresszusaótakiemeltenkezeliamezgazdaság,avidékiterületekésagazdálkodókhelyzetét,ésnagyjelentségettulajdonítazélelmezésbiztonságfenntartásáélelmezésbiztonságazországszámáralétkérdéétkezésazegyiklegfontosabbdolog,azemberekazételreúgytekintenek,mintazéénymunkánakksznhetenKínaavilágtermfldjénekkzel9%-ávalésédesvízkészletének6%-ávalaviláglakosságánakkzelegytdétláúltban400millióemberszámáranemjutottelegendélelmiszer,mostanratbbmint1,4milliárdemberlakikjóénynehezenvoltelérhet,folytatnunkkellakonszolidációtésaterjeszkedé,hogyazélelmiszerellátásaziparitársadalmakbanmárnemprobléma,vagyhogyekérdésbenlehetkizárólagaglobálispiacratámaszkodni”–hangsú,azévesgabonatermelést650milliótonnafelettkelltartani,sakínaiakrizsestáljátflegkínaigabonávalkellmegtlteni”.Azelnkarrólisbeszélt,hogyazélelmiszerpazarlásmegfékezésehosszútávúfeladat,amelyhezlankadatlanerfeszítésekrevanszükséínainemzetszámáraafenntarthatófejldésalapjáúlyozta,hogy1milliárdmu(mintegy66,67millióhektár)jóminségtermfldmegmvelésérevanszükségésbiztosítanikell,hogyatermfldekterülete120millióhektáélelmezésbiztonságmegrzésénekvégsmegoldásaatudományosésatechnológiaifejlesztésekbenrejlik”–tettehozzá.HsziCsin-pingarraiskitért,hogyKínánakmegkellersítenievetmagiparát,hogynellátólegyensazágazattudományos-technológiaifejlesztésébenisfüggetlenségrekelltrekedni,hogyellenrizhetklegyenekazországgenetikaierforrá,hogyagabonánkívülbiztosítanikellahús-,zldség-,gyümlcs-ésvízitermékek,valamintegyébélelmiszerekhatékonyellátásáábbáerfeszítéseketkelltenniabiotechnológiaésabio-iparfejlesztésére,amezgazdaságkínálatioldaliszerkezetireformjánakaktívelmozdításáraésakülnféleélelmiszerekmegújításáraésfejlesztéséátfogókoncepciókialakítását,amelyazemberekjobbélethezszükségesszükségleteinekkielégítésétl,azélelmezésiszerkezetváltozásánakfigyelembevételénkeresztül,ahatékonyhús-,zldség-,gyümlcs-,vízi-ésmásélelmiszerforrásoksokoldalúfejlesztésénésaváltozatosélelmiszerfajtákkialakításánkeresztül,akülnféleélelmiszerekkínálatiéskeresletiegyensúlyánakmegteremtéséig,valamintazegyrediverzifikáltabbáválóélelmiszerfogyasztásigényeinekjobbkielégítéséigtbbaspektusbólkzelítimegakérdéülésenmástémákatérintvemegállapította,Kínakiépítetteaviláglegnagyobbtársadalombiztosításirendszerét,stovábbraiskeményenkelldolgozniatársadalombiztosításmagasszínvonalúfejlesztésénekelsegítéséégesítésénekersítése,atbbszintéstbbpillérretámaszkodónyugdíjbiztosításirendszerkialakítása,valamintmindtbbemberbevonásaatársadalombiztosításirendszerbe,ükségesarugalmasmunkaidbenfoglalkoztatottaktársadalombiztosításánakmegoldásais,továbbkellbvíteniatársadalombiztosításirendszert,amunkanélküli-,munkahelyibaleset-ésanyaságibiztosításfedezetétintézmééltányosabb,szélesebbkrtlefedrendszerrelkellmegalapozniazemberekjólétéársadalombiztosításialapfelügyeletirendszerénekfejlesztéséreisszükségvan;ankkel,gyerekekkel,idsekkelésfogyatékkalélkkelszembenivisszaélésekellenpedighatározottanfelkelllépni.”HsziCsin-pinghangsúlyozta,hogyazemberekmegélhetésenagyjelentséggelbír,arászorulókrakülnsfigyelmetkellfordítani,szeretetteléstrdésselkellhozzájukviszonyulni.

中文版全价RMB 9800立即订购加入购物车

2022-2026年中国建筑设计行业深度调研及投资前景预测报告(上中下卷)

Pekingben2008nyarántartottákanyáriolimpiaijátékokatésaparalimpiaijátéésfélévvelkésbb2022februárelejénpedigakínaifvárosadotthontatéliolimpiaiésparalimpiaijátéármindenelkészületimunkabefejezdtt,amegnyitóünnepségisvégsformáóünnepségfrendezjévéismétZhangYimou(CsangJi-mou)világhírkínaifilmrendeztválasztottá(ChinaMediaGroup)tudósítójának:Csakegyersországképesilyenrvididalattkétszerisolimpiááktrténelmébenmégnemvoltolyanváros,amelymindanyári,mindatéliolimpiaijátéésnekérzemmagam,hogyismétamegnyitófrendezjévéészülkarra,hogymégegyszerhelytálljakanagykihívástjelentfeladatelvégzéséégmellettezhatalmasstressztisjelentaszámomra.”Természetesen2008és2022kzttKínaésavilágissokatváévvelezelttinyáriolimpiaijátékokmegnyitójaazegészvilágkznségéremélybenyomá(CsangJü),apekingitéliolimpiamegnyitóészáróceremóniátfelügyelosztályánakigazgatója,egybenazünnepségnekotthontadóMadárfészekstadionigazgatójaelmondta:2008-ban,amikorKínaelszrrendezhetettolimpiát,szerettükvolnaavilágnakmegmutatni,milyenamaiKíértazakkoriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségénaztmeséltükel,hogykikvagyunk.ámtucatnyiévmúlvaKínamársokatváértmostinkábbaztszeretnénkkifejezniavilágnak,hogymikéntlátjákazországokésanépekkztikapcsolatokatamaikíértnagyakülnbségakétolimpiamegnyitóünnepségénekkoncepciójakztt.”ZhangYimoufrendezakétmegnyitókzttikülnbségrlelmondta:Eznemleszolyan,minta2008-asünnepség,aholbemutattukKínatezerévestrténetét,si,ókorikultúrájátéshagyomáínaiakrólalkotottkép,nemzetünkfelemelkedésénekhelyzete...mindenmegváltozottmáárványidszakábanavilágnakúj,határozottvízióravanszüksége,vagyis,hogyavilágnépeineksszekellfogniuk,hogyszembeszállhassanakanehézségekkelésfelvázoljanakegyféüzenettehátaz,hogyegyüükrzibizalmunkatakínaicivilizációbanis.”ACOVID-19világjárványkitréseutánaNemzetkziOlimpiaiBizottság(NOB)aGyorsabban,magasabbra,ersebben!”olimpiaimottóhozhozzáadtaazegyütt”szóéliolimpiaijátékokiseztkvetiaversenyekkelésszellemiségé(VangNing),apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitóészáróceremóniátbonyolítómunkacsoportjánakigazgatójaa2008-asolimpiaidejéniserendezvényekirányításikzpontjáármásodszormkdiktehátegyüéliolimpiaijátékokszervezésénekcéljairólmegállapította:AtéliolimpiaijátékoksoránelssorbanszeretnénkbemutatniKínaelktelezettségétavilágbékeiránt,ezzelkapcsolatosvárakozásaitéshozzájárulásáívülazolimpiaszellemiségénekishangsúlytkívánunkadni,vagyis:Gyorsabban,magasabbra,ersebben,együtt!.Harmadszor,amostanitéliolimpiaijátékokmottójánaklényegétisszeretnénkkifejezni:Együttakzsjvééliolimpiaijátékokkülnlegessége,hogyatermészet,akultúraésasportgynyrségétegyarántmegmutatja.”Apekingitéliolimpiaijátékokrendezésénekmé,hogyalacsonyszénfogyasztással,atakarékosságotszemeltttartvatartjákasporteseményt,éstermészetesenamegnyitóünnepsé,hogyezacélnemakadályoztamunkáját,hiszeninnovatívmegoldásokkalésújtletekkelislehetegygynyrmegnyitóceremóniáékos,degynyrmegnyitóünnepséggelkészülüívtletekreésújtechnikáravoltszükséégeseszkzzelhozzájárultunkecélmegvalósításáújtechnikaimegoldásokkvetkeztébennemkelletttúlsokeladó.Hiszenazünnepségterjedelmén,méreteinkívülazeladókszámaisfontostényezjetakarékossááriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségéükazeladókszámát,mikzbennemtnikmajdüresnekastadionszíábblátszikmajdélénknekésromantikusnak.”ZhangYimouésstábjaamegnyitóünnepségenkihasználjamajdamesterségesintelligencia,ációstelekommunikációésafelhalapúszámítástechnikanyújtottalehetséásielírásokmiattafrendeznemárulhattaelamegnyitóünnepségrészleteit.ámannyitkiszivárogtatott,hogyakorábbivalamennyiolimpiaijátékmegnyitójántrténtekhezképestapekingitéliolimpiafáklyagyújtásánakmódjasokkalkü:Ajelentsváltozásabbanáll,hogyaffáklyameggyújtásánakszerepeleszazalacsony-szénfogyasztásikoncepciókifejezésééliolimpiaijátékokszervezbizottságatámogatta,hanemaNOBiskiá,hogyafáklyagyújtásmódjapáratlanleszazolimpiaijátékokszázévestrtéélem,hogyúttrnekszámítunkmajdebben.”Apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitójahamarosan,egészenpontosanfebruár4-én,pekingiidszerintkrülbelüleste8órakor,vagyisbudapestiidszerintdélután1órakorveszikezdetéúj,külnlegesfáklyagyújtásnaklehetünkmajdatanúiésvajonZhangYimouéscsapatamilyenremekéslátványosmegoldásokkalfogjameglepniakznségetAválaszramárnemkellsokatvárnunk.OntheeveningofJuly12,thefirstTibetanCultureandArtFestivalofficiallyopenedatthePrincessJinchengTheaterinLhasa,,15competitionswillbeheld,includingtheYoungSingerCompetition,theFolkSingerKing(Queen)Competition,theTibetanOperaSingingCompetition,,atthemainvenueofthefestival,nearthePrincessJinchengTheaterinLhasa,therewillbeavarietyofofflineactivitiessuchasculturalmarkets,singinganddancingflashmobs,,anaudiencewhoparticipatedintheopeningceremony,saidexcitedly:"‘Kelsangflowersonthehorizon’,ourloveofthegreatcountryandourfamilyaretrulyexpressed,andIwishthegreatmotherlandprosperityandTibetsfuturemoresplendid."

中文版全价RMB 11800立即订购加入购物车

咋赚网2022-2026年中国屋顶绿化深度分析及发展规划咨询建议报告

[][][][]A[]1002-9060-2021-02-0043-22《》([Da2b1-2,4b6-7;,8,,13-16;,])《》(Sutta-nipā)《》()(paiccasamuppāda)《》()()()(nidāna)(paccaya)《》(XXXII,42)《》《》(大縁方便経,)《》(,mDo-GrelChi215a6-7)《》(Brahmajā)《》(Mahā-nidā,pp.-62-63)《》(大縁方便経,)《》(,Sems-tsamZi251a5;Pa290a3;,)《》(,Sems-tsamTshi119a3-6;T1579,328a)①《》(,)287《》(城邑経,)②③④1956《》《》(,mDo-sdeKha167a4-5)《》(,Dul-baTha283a1-b4;T1451,)《》(,Dul-baKa109a4;,)(DKa109b1)(DKa110a1)(DKa110b1)(DKa111a1)⑤⑥(DKa111b1-6)《》(,Dul-baTsu299a6-300a5;,344a6-345b2)()()《》(T1545,;T1546,)《》(,Zi250a7-b7;Pa289a5;T1579,)《》(,Chi225b7-226a3)《》(Udāna,;[])(paiccasamuppāda)(anuloma)⑦(imasmisatiidahoti,imass’uppādāidauppajjati)(avijjā)(sakhārā)(viāa)(nāmarūpa)(saāyatana)(phassa)(vedanā)(tahā)(upādāna)(bhava)(jāti)(jarāmaraa)(soka)(parideva)(dukkha)(domanassa)(upāyāsa)(dukkhakkhandhassasamudayo)(pailoma)(imasmiasatiidanahoti,imassanirodhāidanirujhati)(dukkhakkandhassanirodho)《》(MahāvaggaI,1-7;;)《》(,)《》(T99,,)《》(,Kha38a3-b6)(asminsatyasyabhvāvaasyotpādādidamutpadyate)⑧(avidyā)(saskāra)(vijāna)(nāmarūpa)(a-āyatana)(spara)(vedanā)(tā)(upādāna)(bhava)(jāti)(jarāma)(oka)(paridevaka)(dukha)(dāurmanasya)(upāyāsa)(dukha-skandha)《》(,Tha283a1-b4;T1451,)《》(,Ju135b4-136a2)《》(,mDo-sdeTsha116a7-b5)《》(,Chi3b5-4a3)()()()(DChi5a4-6)《》(,2a5)《》(阿毗达磨发智论T1544,,2011,,,4)(阿毗达磨大毗婆沙论T1545,)(,Ku124a3-125a4;,17-132,24;T1558,)(;III,20c)(;III,21a)(;III,21b)(;III,21c)(;III,21d-22a)(;III,22b)(;III,23cd)(;III,24ab)(Kumārajīva344-413)《》(大智度论T1509,,)(142b5-145b4)(idappaccayatāpāliidapratyayatāskt.)(,)(,)(,)(,)(Vinaya,,)《》(,Tsha46b2-6)《》(,a64a2-5;,1-9)(idapratyayatāmātra)([Da84a3-4;,4-5;,;VIII,12])⑨《》(《》[Da167a5-6;,10-11;,;XXIV,18])(pratīyasamutpāda)(ūnyatā)(upādāyaprajapti)(madhyamāpratipad)《》(Da167a5)《》(,Tsa89a7)《》(Tsa271a6)《》(Tsha230b1)《》《》《》(Ba220a2-5)《》(D167b5-6;,14)《》(,Ba250a6-251a4)[《》[Da12a1-2]]()《》(,Tsa29a6;)⑩[]《》(Da74b2-3;,13)《》(,Pha103b5-104a1)《》(,Pha172a4)《》(,a290b3-291a4)(dharmasaketa)(《》[,sPri-yigGe108b5;,9;I,48])《》(《》[Da64a3-b3;,4-12;,;VIII,12-13])(idapratyayatāmātra)(《》;VI,115)(《》[Da167a5-6;,10-11;,;XXIV,18])(《》[,Pha230b2-3;T635,]《》[Da81b3-4,167a7-b1;Prasp.,,10-13,,1-4])《》(,Ma191b6-192a5)《》《》(,Ka15a2-5)(parasparāpekayā)《》(3b4-5)《》(《》[Da167b6;,2-3;,;XXIV,19])2021227(EMERITUSPROFESSOROFOTANIUNIVERSITY)āyaofVasubandhu(TibetanSanskritWorksSeries,),,īghā-Nikāya,ārikāāya,āvatāra-kārikāChapterVI,,Springer,ūlamadhyamakakārikāsdeNāgārjuna,aveclaPrasannapadāCommentairedeCandrakīrti,publiéeparLouisdelaValléePoussin,St-Pétersbourg,)āāgārjuna’sRatnāvalī,,thebasictexts(Sanskrit,TibetanChinese)IndicaetTibetica,Bonn,āya,,①:TheYogācārabhūmi,ofācryaAsaga,,1957,,10-15.②(Nidānasayukta)③(,Ba267b5)④TakeuchiYoshinori:TheHeartofBuddhism,,Crossroad,NewYork,1983,:DependentOriginationandCo-dependency⑤(,22b7-23a5)⑥⑦[imasmisatiidahoti,imass’uppādāidauppajjati;imasmiasatiidanahoti,imassanirodhāidanirujhati](,,70;,,265;,;,)《》(《》[,Da29a7-b1;,18-19;,;I,10])《》(,18-19;Da29b1-2)⑧《》(,146a5-7)⑨《》(Ba118a3-b1)(118b2-4)⑩āvartanīSanskritTransliterationandTibetanTraslation,,2008,DerchinesischeStaatsprsidentXiJinpinghatamDonnerstageinGratulationsschreibenandasWeltforumfü,dieJugendstehefüürdiegesellschaftlicheEntwicklungundermutigesie,ihrejugendlicheKraftbeiderFrderungdesAufb,dasWeltforumfürJugendentwicklungknnezueinerwichtigenPlattformfürdieJugendderWeltwerden,umzurglobalenEnbensowiedernMenschheit–Frieden,Entwicklung,Gleichheit,Gerechtigkeit,DemokratieundFreiheit–frdernsowiepraktischeManahmenzurFrderungderGlobalenEntwicklungsinitiativeergreifen,ürnachhaltigeEntwicklungbeitragensowieeinneuesKapitelderSolidaritütaltungderZukunft“.(Redakteur:DanielYang)

中文版全价RMB 9800立即订购加入购物车

2022-2026年中国建筑信息化行业深度调研及投资前景预测报告

党的十九大报告将实施乡村振兴战略作为建立现代化经济体系的重要一环,坚持农业、农村优先发展。戮力攻坚2017年6月,习近平到山西考察,深入吕梁山区调研深度贫困地区脱贫攻坚大计。

中文版全价RMB 9800立即订购加入购物车

中投影响力

  • 权威引用
  • 研究员
  • 电视采访

微信扫一扫关注公众号"中投顾问"(ID :touziocn),回复""即可获取。

知道了