二季度我国就业形势总体呈现改善趋势

来源:新华财经 2022-07-15 14:28咋赚网 A-A+

咋赚网,HsziCsin-pingkínaiállamelnkjúnius28-ánaHubeitartománybeliWuhanvárosbanszemleutattévekifejtette,hogyatudományéstechnológiaországunkfellendülésénekalapjaésanemzetbiztonsáésátfogóanmegkellvalósítaniazújfejldésiútitervet,végrekellhajtaniazinnovatívfejldésistratégiát,éslépésrllépésreelkellmozdítanitbbújtechnológiátésiparágat,tettehozzáúnius28-ándélutánHsziCsin-pingahelyitisztviselkkíséretébenellátogatottkülnbzwuhanivállalatokhozéslakóávkzlésiiparágfejldésérlszólótájékoztatástésrámutatott,hogyazoptoelektronikustávkzlésiiparágszéleskrbenfelhasználtakülnbzcsúcstechnológiaiterületeken,ésfontosszerepetjátszikKínatudományoséstechnológiainbizalmamegvalósításáóparkoknálszemlélveHsziCsin-pingmegjegyezte,hogyalakóparkokfontosszerepetjátszanakajárványelleniküéletesítenikellajárványnormálismegelzésénekintézkedéseit,éshatározottanmegkellvédeniazemberekegészségét,tettehozzáazállamf.

Amikorakínaiholdújévhezkapcsolódótavaszünnepbeksznteelttazemberekfelfüggesztikapiroslampionokatazépületek,lakásokbejáratainál,atavaszünnephezkapcsolódószimbólumokat,képeket,nyomatokathelyeznekelafalon,márisérezhetvéválikazüárgyaknemcsakdíszítikakínaiakotthonátésszínesítikazéletüket,hanemakínaikultúraéstrtéínaikutatókatavaszünnepiképeketakínainépifolklórenciklopédiájának”ünnepiképekalakulásánaktrténeteakínaiemberektársadalmifejldésénekéséletükváltozásánakisatrtéünnepiképekrgzítettékaréginépszokásokat,néphagyományokatésazemberekéletéértmaradtaktbbszázévenátnépszerekTalánazért,mertezekaképekkifejezikazemberekigazság,jóságésszépségirántivágyakozásááltalukkifejezettüzenetekvalóságosak,azábrázolttrténeteikjóságosak,arajzoltfigurákszépek”-fogalmazottZhangYunxiang(CsangJün-hsziang),kínainépmvéületettaShandong(Santung)tartománybeliWeifang(Vejfang)városban.édesapja,ZhangDianying(CsangTien-jing),aweifangifametszetesnyomatútavaszünnepiképekmestere,anemzetA-kategóriásnépmvéédesapjahatásáramárgyermekkorábanbeleszeretettatavaszünnepiképekkészítéséévesenmárvésvelmegfaragtaelstavaszünnepialkotását,smamáraweifangiYangjiafu(Jangcsiafu)stílusúfametszetestavaszünnepikéínábanrégihagyományavanafametszetkészítésének,sazígykészülttavaszünnepiképektrténeteistbbmintezeréútavaszünnepiképmfajáúnius7-énfelvettékazországosszintszellemikulturálisrkséglistájáárrégótaatavaszünnepiképekismertgyártóílusútavaszünnepiképekkülnlegességérlelmondta:AWeifangtavaszünnepiképekjellegzetességeaz,hogyaképtelt,azüreshelykevésrajta,aszíneklágyak,arajzvonalakvékonyakéssimák.énmagammintegy7-8száztavaszünnepifadúcotkészíülükaKínaiünnepekcímtbbmint300darabbóláll,rajtatbbmint600emberialaktalálható.Késbba24évszakjelzcímkzstavaszünnepiképetsszesenkrülbelül7-8százfadúccalnyomtattuk.”Régenatavaszünnepidejénmindenkínaicsaládlegkevesebbegytavaszünnepiképetkiragasztott,nagyonnééghamamárnemisnélkülzhetetlentavaszünnepidekoráció,ZhangYunxiangkitartamellett,hogyújranépszersítenikellahagyományostavaszünnepiképeketazemberekkréérdekébenegyújtletteliselá,hogyokostelefonokalkalmazásaihozemojikatkészítahagyományostavaszünnepiképesfigurákbóágmindenkiamobiltelefonjátbújja,külnsenamikoratavaszünnepihosszúszabadságidejéünnepiképesemojikbiztosanemlékeztetikmajdazembereketagyermekkoruktavaszünnepihangulatára.úgyvéli,haezbeválik,akkoraképeknépszerséétnagyontámogattaazédesapja,ZhangDianying,akiszerintazemojiknagyonkedveltek,súgyvélte,hogyahagyományostavaszünnepiképekblsokmintát,figurátlehettalálnihozzáíztatjaéssegítiafiátmunkájában,hanemkzsalkotásisfzdikanevüészítettékelaParasztokvidámsága”nevóriásmérettavaszünnepiképet,amelyazókorikínaiparasztoknégyévszakosmunkájáról,ünneplésérl,szabadidejérlésszokásairólszóünnepiképtbbmintezeremberialakot,évenátkészültképteljeshossza32méterés531darabfadúcravoltszükséganyomtatásáánnyomtatottképméretéttekintvenemzetkziviszonylatbanésKínáóriásméretalkotásakínaifalusinépmvészetikiállításonacsodálatosm”díétfiataltanítványánakadtaátatavaszünnepiemojiktervezésénekfeladatáétifjúterveznemcsakmindennapihasználóiaszámítógépeknek,dejobbanistudják,amilyenstíluslehetigazánvonzóamaifiatalokszámááltozatávalazonbanZhangnemvolteléétfiataltervezanimációsstílustalkalmazvajelenítettemegatavaszünnepiképifiguráéljaaz,hogyazújcsatornánésformánkeresztülahagyományosmvészetetnépszersítséértZhangkéttanítványátelvitteaszülfalujába,aholfelkerestékazédesapjáészekháromgenerációjaerégifalubanihletetkeresvemegnéztekszámoshagyományostavaszünnepikéássoránatanítványainakelmondta:AhagyományosWeifangtavaszünnepiképnek7ftémáák,aszépnk,agyermekek,anépszokások,azoperáktrténetei,acsodálatosállatok,avirágokésamadarak,valamintatáépegy-egytrténetetmesél,mikzbenkifejezegykülnskívánsáányostavaszünnepiképszámosszerencsétkifejezmotíéldáulafásbazsarózsaagazdagságrautal,azszibarackpedigahosszúéünnepiképnekacíme:Sikerüljnmegszerezniazelshelyetaháromszintvizsgán,aháromszintaxieyuan(hsziejüan),ahuiyuan(hujjüan)ésazhuangjuan(csuangjüan).Aképaztkívánja,hogymindháünnepiképnekvanegyjelentése,éghaacímétnemislátják,azemberekaképretekintvemártudják,hogymelyenkívánsáértamikorahagyományosmvészetetátrkítjük,jólkellértenünkarégimotívumokjelentéséünnepiképugyanisegyfajtanépikultúra,népmvészet.”ZhangYunxiangirányításávalvégülakétfiataltanítványszámítógépénmegszerkesztetteatavaszünnepiképekihletteújemojisorozatáése:Sokszerencsét!”áromgenerációscsoporttehátahagyományosnépmvészetkortársformábatrténadaptálásávalelvégezteatavaszünnepiképekegyfajtaátrkítését.cushPhotoaérienneprisele25juillet2022montrantlavuedelazonepanoramiquedeJiuquwandanslaLiguedeXilingol,danslarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)Photoprisele25juillet2022montrantuntroupeaudebovinsdansuneprairiedelaLiguedeXilingol,danslarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)Photoprisele27juillet2022montrantlepaysageduneprairiedelabannièredUjimqinest,danslaLiguedeXilingoldelarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)(Rédactrice:EstelleZHAO)

Dělámpokrokykadýden!TojemantrapanaHanMeilin,slavnéhoínskéhouměějakonavrhlmaskotaFuwaproolympijskéhryvPekinguvroce2008spojenímtradiníínskékulturyainovativníchnápad,HanMeilin,kterémujevícene80let,jevesvéuměleckétvorběstáleinovativníaenergický.VýstavauměníHanMeilina,kterásekonávmuzeuuměníAnhui,jetohopíkladem!

OnJune26,theonlinepressconferenceofthe2022TibettourismboutiqueIP"TibetChopo”washeld."TibetChopo"meansTibetanfriends,anditalsomeanstheTibettourisminmportantmeasuretobuildahigh-qualitypublicitycontentdisplayplatformforTibettourism,anditisalsoaninnovativeinitiativetopromotetheTibetantourismindustrytobeattheforefronto"TibetChopo",itaimstocreateanonlinepromotionplatformforTibettourismwiththisIPasthecore,produceandpublicizemorenewsaboutTibettourism,sothatmorenetizenscanknowaboutTibet,,itaimstofurtherexpandthedimensionoftourismdevelopmentinTibet,promotethetransformationoftourismfrom"ticketeconomy"to"industrialeconomy","TibetChopoKOLTour"eancientTea-horseRoad(Lhasa-Mangkangsection),FanniAncientRoad(Lhasa-Jilong),andNewG219(Lhasa-Alisection),carryingouta3-weekwalkingactivitywithrichcontentsandvariousformstodeeplyexperiencevariousproductsofTibettourism,andhaveanin-depthcommunicationwithTibetsbeautifulsceneryandcolorfulculture,soastoproducehigh-qualityTibettourismpromotionalcontentsfrommultipleangles.

Pekingben2008nyarántartottákanyáriolimpiaijátékokatésaparalimpiaijátéésfélévvelkésbb2022februárelejénpedigakínaifvárosadotthontatéliolimpiaiésparalimpiaijátéármindenelkészületimunkabefejezdtt,amegnyitóünnepségisvégsformáóünnepségfrendezjévéismétZhangYimou(CsangJi-mou)világhírkínaifilmrendeztválasztottá(ChinaMediaGroup)tudósítójának:Csakegyersországképesilyenrvididalattkétszerisolimpiááktrténelmébenmégnemvoltolyanváros,amelymindanyári,mindatéliolimpiaijátéésnekérzemmagam,hogyismétamegnyitófrendezjévéészülkarra,hogymégegyszerhelytálljakanagykihívástjelentfeladatelvégzéséégmellettezhatalmasstressztisjelentaszámomra.”Természetesen2008és2022kzttKínaésavilágissokatváévvelezelttinyáriolimpiaijátékokmegnyitójaazegészvilágkznségéremélybenyomá(CsangJü),apekingitéliolimpiamegnyitóészáróceremóniátfelügyelosztályánakigazgatója,egybenazünnepségnekotthontadóMadárfészekstadionigazgatójaelmondta:2008-ban,amikorKínaelszrrendezhetettolimpiát,szerettükvolnaavilágnakmegmutatni,milyenamaiKíértazakkoriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségénaztmeséltükel,hogykikvagyunk.ámtucatnyiévmúlvaKínamársokatváértmostinkábbaztszeretnénkkifejezniavilágnak,hogymikéntlátjákazországokésanépekkztikapcsolatokatamaikíértnagyakülnbségakétolimpiamegnyitóünnepségénekkoncepciójakztt.”ZhangYimoufrendezakétmegnyitókzttikülnbségrlelmondta:Eznemleszolyan,minta2008-asünnepség,aholbemutattukKínatezerévestrténetét,si,ókorikultúrájátéshagyomáínaiakrólalkotottkép,nemzetünkfelemelkedésénekhelyzete...mindenmegváltozottmáárványidszakábanavilágnakúj,határozottvízióravanszüksége,vagyis,hogyavilágnépeineksszekellfogniuk,hogyszembeszállhassanakanehézségekkelésfelvázoljanakegyféüzenettehátaz,hogyegyüükrzibizalmunkatakínaicivilizációbanis.”ACOVID-19világjárványkitréseutánaNemzetkziOlimpiaiBizottság(NOB)aGyorsabban,magasabbra,ersebben!”olimpiaimottóhozhozzáadtaazegyütt”szóéliolimpiaijátékokiseztkvetiaversenyekkelésszellemiségé(VangNing),apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitóészáróceremóniátbonyolítómunkacsoportjánakigazgatójaa2008-asolimpiaidejéniserendezvényekirányításikzpontjáármásodszormkdiktehátegyüéliolimpiaijátékokszervezésénekcéljairólmegállapította:AtéliolimpiaijátékoksoránelssorbanszeretnénkbemutatniKínaelktelezettségétavilágbékeiránt,ezzelkapcsolatosvárakozásaitéshozzájárulásáívülazolimpiaszellemiségénekishangsúlytkívánunkadni,vagyis:Gyorsabban,magasabbra,ersebben,együtt!.Harmadszor,amostanitéliolimpiaijátékokmottójánaklényegétisszeretnénkkifejezni:Együttakzsjvééliolimpiaijátékokkülnlegessége,hogyatermészet,akultúraésasportgynyrségétegyarántmegmutatja.”Apekingitéliolimpiaijátékokrendezésénekmé,hogyalacsonyszénfogyasztással,atakarékosságotszemeltttartvatartjákasporteseményt,éstermészetesenamegnyitóünnepsé,hogyezacélnemakadályoztamunkáját,hiszeninnovatívmegoldásokkalésújtletekkelislehetegygynyrmegnyitóceremóniáékos,degynyrmegnyitóünnepséggelkészülüívtletekreésújtechnikáravoltszükséégeseszkzzelhozzájárultunkecélmegvalósításáújtechnikaimegoldásokkvetkeztébennemkelletttúlsokeladó.Hiszenazünnepségterjedelmén,méreteinkívülazeladókszámaisfontostényezjetakarékossááriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségéükazeladókszámát,mikzbennemtnikmajdüresnekastadionszíábblátszikmajdélénknekésromantikusnak.”ZhangYimouésstábjaamegnyitóünnepségenkihasználjamajdamesterségesintelligencia,ációstelekommunikációésafelhalapúszámítástechnikanyújtottalehetséásielírásokmiattafrendeznemárulhattaelamegnyitóünnepségrészleteit.ámannyitkiszivárogtatott,hogyakorábbivalamennyiolimpiaijátékmegnyitójántrténtekhezképestapekingitéliolimpiafáklyagyújtásánakmódjasokkalkü:Ajelentsváltozásabbanáll,hogyaffáklyameggyújtásánakszerepeleszazalacsony-szénfogyasztásikoncepciókifejezésééliolimpiaijátékokszervezbizottságatámogatta,hanemaNOBiskiá,hogyafáklyagyújtásmódjapáratlanleszazolimpiaijátékokszázévestrtéélem,hogyúttrnekszámítunkmajdebben.”Apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitójahamarosan,egészenpontosanfebruár4-én,pekingiidszerintkrülbelüleste8órakor,vagyisbudapestiidszerintdélután1órakorveszikezdetéúj,külnlegesfáklyagyújtásnaklehetünkmajdatanúiésvajonZhangYimouéscsapatamilyenremekéslátványosmegoldásokkalfogjameglepniakznségetAválaszramárnemkellsokatvárnunk.

Pekingben2008nyarántartottákanyáriolimpiaijátékokatésaparalimpiaijátéésfélévvelkésbb2022februárelejénpedigakínaifvárosadotthontatéliolimpiaiésparalimpiaijátéármindenelkészületimunkabefejezdtt,amegnyitóünnepségisvégsformáóünnepségfrendezjévéismétZhangYimou(CsangJi-mou)világhírkínaifilmrendeztválasztottá(ChinaMediaGroup)tudósítójának:Csakegyersországképesilyenrvididalattkétszerisolimpiááktrténelmébenmégnemvoltolyanváros,amelymindanyári,mindatéliolimpiaijátéésnekérzemmagam,hogyismétamegnyitófrendezjévéészülkarra,hogymégegyszerhelytálljakanagykihívástjelentfeladatelvégzéséégmellettezhatalmasstressztisjelentaszámomra.”Természetesen2008és2022kzttKínaésavilágissokatváévvelezelttinyáriolimpiaijátékokmegnyitójaazegészvilágkznségéremélybenyomá(CsangJü),apekingitéliolimpiamegnyitóészáróceremóniátfelügyelosztályánakigazgatója,egybenazünnepségnekotthontadóMadárfészekstadionigazgatójaelmondta:2008-ban,amikorKínaelszrrendezhetettolimpiát,szerettükvolnaavilágnakmegmutatni,milyenamaiKíértazakkoriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségénaztmeséltükel,hogykikvagyunk.ámtucatnyiévmúlvaKínamársokatváértmostinkábbaztszeretnénkkifejezniavilágnak,hogymikéntlátjákazországokésanépekkztikapcsolatokatamaikíértnagyakülnbségakétolimpiamegnyitóünnepségénekkoncepciójakztt.”ZhangYimoufrendezakétmegnyitókzttikülnbségrlelmondta:Eznemleszolyan,minta2008-asünnepség,aholbemutattukKínatezerévestrténetét,si,ókorikultúrájátéshagyomáínaiakrólalkotottkép,nemzetünkfelemelkedésénekhelyzete...mindenmegváltozottmáárványidszakábanavilágnakúj,határozottvízióravanszüksége,vagyis,hogyavilágnépeineksszekellfogniuk,hogyszembeszállhassanakanehézségekkelésfelvázoljanakegyféüzenettehátaz,hogyegyüükrzibizalmunkatakínaicivilizációbanis.”ACOVID-19világjárványkitréseutánaNemzetkziOlimpiaiBizottság(NOB)aGyorsabban,magasabbra,ersebben!”olimpiaimottóhozhozzáadtaazegyütt”szóéliolimpiaijátékokiseztkvetiaversenyekkelésszellemiségé(VangNing),apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitóészáróceremóniátbonyolítómunkacsoportjánakigazgatójaa2008-asolimpiaidejéniserendezvényekirányításikzpontjáármásodszormkdiktehátegyüéliolimpiaijátékokszervezésénekcéljairólmegállapította:AtéliolimpiaijátékoksoránelssorbanszeretnénkbemutatniKínaelktelezettségétavilágbékeiránt,ezzelkapcsolatosvárakozásaitéshozzájárulásáívülazolimpiaszellemiségénekishangsúlytkívánunkadni,vagyis:Gyorsabban,magasabbra,ersebben,együtt!.Harmadszor,amostanitéliolimpiaijátékokmottójánaklényegétisszeretnénkkifejezni:Együttakzsjvééliolimpiaijátékokkülnlegessége,hogyatermészet,akultúraésasportgynyrségétegyarántmegmutatja.”Apekingitéliolimpiaijátékokrendezésénekmé,hogyalacsonyszénfogyasztással,atakarékosságotszemeltttartvatartjákasporteseményt,éstermészetesenamegnyitóünnepsé,hogyezacélnemakadályoztamunkáját,hiszeninnovatívmegoldásokkalésújtletekkelislehetegygynyrmegnyitóceremóniáékos,degynyrmegnyitóünnepséggelkészülüívtletekreésújtechnikáravoltszükséégeseszkzzelhozzájárultunkecélmegvalósításáújtechnikaimegoldásokkvetkeztébennemkelletttúlsokeladó.Hiszenazünnepségterjedelmén,méreteinkívülazeladókszámaisfontostényezjetakarékossááriolimpiaijátékokmegnyitóünnepségéükazeladókszámát,mikzbennemtnikmajdüresnekastadionszíábblátszikmajdélénknekésromantikusnak.”ZhangYimouésstábjaamegnyitóünnepségenkihasználjamajdamesterségesintelligencia,ációstelekommunikációésafelhalapúszámítástechnikanyújtottalehetséásielírásokmiattafrendeznemárulhattaelamegnyitóünnepségrészleteit.ámannyitkiszivárogtatott,hogyakorábbivalamennyiolimpiaijátékmegnyitójántrténtekhezképestapekingitéliolimpiafáklyagyújtásánakmódjasokkalkü:Ajelentsváltozásabbanáll,hogyaffáklyameggyújtásánakszerepeleszazalacsony-szénfogyasztásikoncepciókifejezésééliolimpiaijátékokszervezbizottságatámogatta,hanemaNOBiskiá,hogyafáklyagyújtásmódjapáratlanleszazolimpiaijátékokszázévestrtéélem,hogyúttrnekszámítunkmajdebben.”Apekingitéliolimpiaijátékokmegnyitójahamarosan,egészenpontosanfebruár4-én,pekingiidszerintkrülbelüleste8órakor,vagyisbudapestiidszerintdélután1órakorveszikezdetéúj,külnlegesfáklyagyújtásnaklehetünkmajdatanúiésvajonZhangYimouéscsapatamilyenremekéslátványosmegoldásokkalfogjameglepniakznségetAválaszramárnemkellsokatvárnunk.

Photoaérienneprisele25juillet2022montrantlavuedelazonepanoramiquedeJiuquwandanslaLiguedeXilingol,danslarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)Photoprisele25juillet2022montrantuntroupeaudebovinsdansuneprairiedelaLiguedeXilingol,danslarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)Photoprisele27juillet2022montrantlepaysageduneprairiedelabannièredUjimqinest,danslaLiguedeXilingoldelarégionautonomedeMongolieintérieure,danslenorddelaChine.(Xinhua/LiuLei)(Rédactrice:EstelleZHAO)

Akínaiholdújévbekszntévelkezddtavaszünnepsoránakínaicsaládoktbbségeegypárpiroslampiontszokottfelfüggeszteni,amelyáltalábanegésznapvilágíínailampiontrténetetbbmintkétezeréálata,azsidktlamainapigfenntartottnéphagyományévrlévreújelemekkelfrissül,amitküújévkzeledtévelimmárpiroslampionokdíszítikazutak,utcákkétoldalát,samikorazemberekhazafelétartanak,márisérezhetikazüünnepidejénakínaiutakutcaivilágítóoszlopait,afontostereketésépületeketlampionokkaldíszítikKí(Hopej)tartományszékhelyének,Shijiazhuang(Sicsiacsuang)városnakprefektúraszintkerületeGaocheng(Kaocseng),apiroslampionokkézigyártásánakismertbáévegyá(PajCsün-ping),akrnyékegyikfalujábanszületett,sévekótafoglalkozikazóriásméretkézilampionokkészítéséévitavaszünnepelttegy7métermagas,6méterátmérj,óriáslampionpártkészíájátésnmagátígymutattabe:Afalumbanénvagyokazels,akióriásméretlampionokatkészí,5-3métermagasakatgyártottam,késbbnégy-t,majdt-hatméánazegészfalubanmegkezddttazóriásikézilampionokelállítása.”2008-banagaochengilampionfelkerültHebeitartományszellemikulturálisrkségeineklistájáületbenélkézmvesekahagyományoslampionkészítmódszerekátrkítésemellettújabbésújabbinnovációselemeketishasznáár18kategóriában,ülhelyén,Tuntou(Tuntou)nevfalubanéventekzel80milliólampionpárkészüádbejáratánálkisebb-nagyobblampionokhimbálóányosgaochengilampionokatkézzelkészítik,sbáragyártástbbszakaszátmárgépekkelvégezik,azóriásméretlampionokkészítésefáradtságosésidigényestevékenyséáltalkészített6métermagaslampionsúlyatbbmint150kiló.Anagysúlymiattnehézegytkéletesegyensúlybanlévalakotformá:Azóriáslampionkészítéséneklegfontosabbelemeazalakmegformálásaésmegszilárdítáálunk,ísérleteztünkilyennagyméterlampionnal,nedvesbambuszbólkészítettükhozzáamerevítvázat.ámanedvesbambuszszárszakaszánakvégeviszonylagvastag,akzepepedigvékony,vagyisnemnagyonvoltakformatartóértamikorazelselkészült,azalsórészevastagabblett,,ársaim,akiknagyonfáradtakvoltakamunkavégére,amikormeglátták,hogynemsikerült,ísérletbltanulvaaztánmásbambusztválasztottunk,sattólkezdveezmárnemvoltakadá(Fucsien)tartományibambuszfáknvekedésiidejehosszabb,aszáértazabbólkészültvázersebb,szilárdabb,tartóákalampiont,avázfelvesziazeredetiformáját.”Azóriásméretlampionmerevítésénekazelkészítéséhezháromévesfujianibambuszazideális,amelyetakiszárításautánmegfelelenszélesszalagokkáázrapirosszvetetragasztanak,aztánkülnbzmotívumokatrgzítenekrá.Avázpontoselkészítésetehátkulcsfontosságúalampionegészeszempontjábóüzemébenamerevítszerkezetetmindigmagakészí,enneksoránsokfontosaprósáégegyszer-kétszermegkellkésselcsiszolni,lekellfaragniakicsinytüskéket,hogynesértsééretrekellváégenkésselvágtuk,hasítottukabambuszt,áreztolyanelektromosgéppelcsináljuk,amelynekkétkésfejétigényszerintbeállíásutánegylyukatfúrunkaszalagvégébe,majdaszalagokatrgzítjükazalsóésfelstartókeretre.”Ahatmétermagas,óriáslampionváza72bambuszszalagbóláázkészítéséneklegfontosabbrészeazalakformáláólfügg,hogyakészlampionalakjatkéletesengmblylesz-e,illetve,hogymegfelelmértékbenellentud-emajdállniaszéásmellettibambuszszalagotazonoshosszúságúégedettalampionkészítésbegyakorlotttechnikájáüszkénjelentetteki:Mindenkiláthatja,hogyazáltalunkkészítettlampionigengmbly,égtapasztaltgyártóknemképesekjólelvégezniaktést,é,hogynincsegyensúlyban,gmblyneklátszik,detalánegyikpontonkicsitkidudorodik,minthapúéseutáéretlampionkészítésesoránelszrmegvarrjákaszvetetésaztánrgzítikfelavázra.ámazóriásméretlampionkészítésesoráneznemjárhatóút.”Mindenbambuszszalagrakellragasztótkenni,aztánkerülráapirosszvet,amelynekkülsfelületéreáltalábanaranyszín,ünnepimotívumkerüánegyéjszakátkellvárni,hogyaragasztásteljesenmegszáólisbeszámolt,hogytélenGaochengpárásidjárásamiattsokáigkellvárniakiszáradáóriásméretlampiongyártásátszabadtérenvégzik,amimégfáradságosabbátesziamunkáélen,atavaszüártásvégsszakaszaaminségellenrzéséscsomagoláásfélmázsás,hatmétermagaslampiontpéldáulcsakteherautóvallehetettszállíínaiszokásszerintatavaszünnepkezdetétléjjel-nappalvilágítegypárpiroslampionakapunáóránáttartóvilágításaholdnaptárszerintielshónaptizentdiknapjáig,azújévelsteliholdjánakmegjelenéséányoslampionünnep,akínaielnevezésszerintazévelsteliholdüínaegyikkulturálisszimbólumaviláéliolimpiaijátékokegyikkabalafiguráját,Xuerongrongot(Hszüe-zsung-zsung)pontosanapiroslampionihlette...

十四五将是中国技术和产业升级的关键期,重点机会有哪些?
扫码关注右侧公众号,回复对应关键词,即可免费获取以下报告
中投网版权及免责声明
 • 1、中投网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系ocn@ocn.com.cn、0755-88350114,我们将及时沟通与处理。
 • 2、凡本网注明"来源:***(非中投网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不对您构成任何投资建议,用户应基于自己的独立判断,自行决定相关投资并承担相应风险。
免费报告
相关阅读
 •  “从2017年到2021年,我国数字经济规模从27万亿元增长到超45万亿元,稳居世界第二。数字经济在整个GDP中的比重提升至39.8%。”国家互联网信息办公...[详细]
  2022年07月05日 21:11数字经济
 •  国内经济正在出现边际改善迹象。国家统计局最新数据显示,1~5月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.0%,5月当月同比增长-6.5%,比4月的-8.5%回升了...[详细]
  2022年06月28日 21:03货币政策 国内经济
 •  近一个月以来,各地各部门密集出台系列落实稳经济政策的配套措施:在外贸方面采取加快出口退税、提升港口效率、打通物流堵点等举措;在内需方面推出发放消费...[详细]
  2022年06月23日 10:18文旅消费
 •  上海各项助企纾困政策正在落地见效。证券时报记者从6月22日召开的上海中小微企业助企纾困政策新闻通气会上获悉,“缓免减退补”各项政策细则加快落...[详细]
  2022年06月22日 14:48小微企业 疫情防控
 •  随着互联网和数字技术的快速发展,数字经济已成为国民经济发展的新动能。广州市海珠区以琶洲人工智能与数字经济试验区为平台,近两年吸引了百度、腾讯、阿里...[详细]
  2022年06月21日 16:20互联网平台 数字经济
大健康产业投资前景预测
热门报告
最新动态政府招商数字化新工具——中投顾问产业招商大脑X